Tag: lập trình

Hiện có 6 trợ giúp liên quan đến tag: lập trình

1 thích
98 xem
0 bình luận

Giáo trình học lập trình Scratch - Bùi Việt Hà

Giáo trình học lập trình Scratch - Bùi Việt Hà Trên tay các bạn là cuốn sách Tự học lập trình Scratch, một môi trường, ngôn ngữlập trình "kéo thả" ...
0 thích
116 xem
0 bình luận

laravel link storage

php artisan storage:link
1 thích
624 xem
0 bình luận

Mã code Jquery click vô hạn vào nút và cuộn chuột đến cuối trang

Mở Console của trình duyệt và paste đoạn mã sau để chạy: var refreshIntervalId = setInterval( () => { $('.lm-button').trigger('click');$(document).scrollTop($(document).height()); }, 3000); Sau khi chạy xong bạn dùng mã này để ...
0 thích
103 xem
0 bình luận

Nâng cấp PHP 7 lên PHP 8 cho HocVPS

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm yum install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm yum -y install yum-utils yum-config-manager --disable 'remi-php*' yum-config-manager --enable remi-php80 or yum-config-manager --enable remi-php81 yum update yum install php php -v
0 thích
122 xem
0 bình luận

Câu lệnh cài Authen trong Laravel

php artisan ui bootstrap --auth
0 thích
126 xem
0 bình luận

Câu lệnh cài bootstrap trong Laravel

1. composer require laravel/ui 2. php artisan ui bootstrap 3. npm install 4. npm run dev