0
0
admin

Nâng cấp PHP 7 lên PHP 8 cho HocVPS

112
0
06:59 / 24-03-2023
Báo xấu
yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y install yum-utils
yum-config-manager --disable 'remi-php*'
yum-config-manager --enable   remi-php80 or yum-config-manager --enable   remi-php81
yum update
yum install php
php -v
lập trình php
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận!
Bình luận của bạn
Gửi bình luận
Cảm ơn bạn đã đóng góp câu trả lời cho trogiup.vn!
Hãy chắc chắn để trả lời câu hỏi. Cung cấp thông tin chi tiết và chia sẻ nghiên cứu của bạn!
Nhưng tránh…
Yêu cầu giúp đỡ, làm rõ hoặc trả lời các câu trả lời khác.
Đưa ra tuyên bố dựa trên ý kiến; sao lưu chúng với tài liệu tham khảo hoặc kinh nghiệm cá nhân.
Để tìm hiểu thêm, hãy xem các mẹo của chúng tôi về cách viết câu trả lời hay.